Номгӯӣ тарофаҳо ва нархномаҳо

Тарофаҳои стандартӣ

Бояд махсус ќайд намуд, ки новобаста аз доман пањн намудани буњрони љањонии молиявї, пайомадњои ногувори боришоти бесобиќаи барф ва тармафарої дар мавсими зимистону бањори имсола роњбарияти Филиал оид ба бетаѓйир монондани тарофањо љињати гузариш аз плазањои толлингии нав ќарор ќабул намуд. Њамчунин тарофањои имтиёзнок барои гурўњњои алоњидаи ањолї, аз љумла сокинони минтаќањои њамшафати роњ низ эътиборашонро аз даст нахоњанд дод

Тарофањо бо дарназардошти фосилаи миёни плазањо ќабул гардидаанд. Бо сабаби якљоя шудани ПТ Њушёрї ва Майхўра дар љадвали тарофањо каме таѓйирот рўи кор омад:

  • Маблаѓе, ки ќаблан дар плазањои Њушёрї ва Майхўра пардохт мешуд, минбаъд маљмўан дар плазаи нави толлингии Њушёрї пардохт мегардад;
  • Ќисман тарофањо барои категорияњои дуюм, сеюм ва чањоруми воситањои наќлиёт дар ПТ Њушёрї ба ПТ Варзоб аз нав таќсим карда мешаванд;
  • Њамчунин, тамоми тарофањое, ки дар таркибашон ќисмати муайян бо дирам њисоб мешуд, то сомонї яклухт карда мешавад. Ин тасњењ танњо ба хотири суръат бахшидану ќулай намудани раванди хизматрасонии муштариён амалї гардид.

Тарофањои дигар бетаѓйир боќї мондаанд, ки дар љадвали зер бо сомони инъикос ёфтааст:

Плазаи толлингӣ -
Тағйирот дар фосилаи тавозунӣ
Котегория Буд Шуд Тағйирот
ПТ Варзоб
Фосилаи пешини - 15 Км
Фосилаи нав - 20 Км
1 3.00 3.00 0
2 9.00 12.00 +3
3 22.50 30.00 +7.50
4 28.20 38.00 +9.80
ПТ якҷояшудаи Ҳушёрӣ
(ПТ Ҳушёрӣ + ПТ Майхура)

Фосилаи пешини - 103 Км
Фосилаи нав - 98 Км
1 20.60 21.00 +0.40
2 61.80 59.00 -2.80
3 154.50 147.00 -7.50
4 193.64 185.00 -8.64
ПТ Шахристан

Дар фосила тағйироте рӯй надодааст
1 23.00 23.00 0.00
2 69.00 69.00 0.00
3 172.50 173.00 +0.50
4 216.20 217.00 +0.80
ПТ Истаравшан

Дар фосила тағйироте рӯй надодааст
1 6.00 6.00 0.00
2 21.00 21.00 0.00
3 52.50 53.00 +0.50
4 65.80 66.00 +0.20
ПТ Деҳмой

Дар фосила тағйироте рӯй надодааст
1 2.00 2.00 0.00
2 6.00 6.00 0.00
3 30.00 30.00 0.00
4 37.60 38.00 +0.40
ПТ Чорух

Дар фосила тағйироте рӯй надодааст
1 4.00 4.00 0.00
2 21.00 21.00 0.00
3 60.00 60.00 0.00
4 94.00 94.00 0.00

Тарофаҳои имтиёзи

Донистани муққарароти зерин барои истифодабарандагоне, ки ҳуқуқ ба тарофаҳои имтиёзиро доранд, муҳим аст!

  • Бинобар таѓйир ёфтани мавќеи љойгиршавии плазањои толлингии Варзобу Њушёрї ва ихтисор шудани плазаи толлингии Майхўра, дар рўйхати мавзеъњои ањолинишине, ки сокинони онњо њуќуќ ба тарофањои имтиёзиро доранд ,дигаргунї ворид шуд. Шумо метавонед муќаррароти навро оид ба ин масъала аз плазањои толлингии нав ё дар сомонаи ширкат www.irs.tj дарёфт намоед.
  • Аз тамоми истифодабарандагони кортњои имтиёзї хоњиш карда мешавад, ки аз 10.07.2017 то 30.07.2017 дар идорањои плазањои толлингии нав худро аз нав ба ќайд гиранд.
  • Хоњишмандем, ки дар давраи баъд аз 31.07.2017 тавозуни кортњои куњнаи имтиёзї пур карда нашавад, зеро аз якуми августи соли љорї кортњои куњна бекор ва ба кортњои нав иваз карда мешаванд. Хоњишмандем, ки кортњои навро, ки дар плазањои толлингии нав, њангоми азнавбаќайдгирї дода мешавад, сари ваќт дарёфт намоед.
  • Истифодабарандагони кортњои моњонаи имтиёзї бояд пардохти якбораи моњонаро мутобиќи тарофањои тасдиќшуда анљом дињанд. Ќисман пур кардани тавозун ќобили ќабул нест.
  • Ширкатњое, ки дар соњаи наќлиёти љамъиятї фаъолият мекунанд ва шартнома оид ба тарофањои махсус доранд, љињати нав кардани шартномаи њамкорї бояд ба идораи Филиали ШС “Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” дар Љумњурии Тољикистон, воќеъ дар шањри Душанбе, кўчаи З. Нозим, № 4 мурољиат кунанд.

Таблица льготных тарифов в сомони:

ПТ Варзоб ПТ Ҳушёрӣ ПТ Истаравшан ПТ Деҳмой ПТ Чорух
Котегория 1 -
1.50 3.20 2.00 1.00 2.00
Котегория 1 -
180.00
Котегория 2 -
31.00
Котегория 3 -
76.00

Ба мо нависед

Мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ
Мо дар видеохостингҳо